DR. TAAHIR UL QAADRI KA FAREB.

11953144_1875248346034533_6136045802519837460_n

Hasan Basri (Rahimahullah) ka sama sabit nahi hai Hazrat Ali (Radiallahu Anhu) Say!Yeh sabko maloom kii Sufi hazraat ilm-e-ladunni (Baatniyat, Rohaaniyat , Tareeqat) k kayil hai jabkii Ahle Sunnat Ahle Hadith k nazdeek sirf Quran wa Hadith ilm hai koi baatni ilm nahi hai, Humara aqeeda hai kii humko Rasoolullah ﷺ ne deen k bare mein sab kuch bataya hai Alhumdullahi.Yeh sufi hazraat kahte hai kii humko yeh ilm Hazrat Basri (Rahimahullah) say hasil hua hai aur Hasan Basri (Rahimahullah) ne Hazrat Ali (Radiallahu Anhu) say aur Hazrat Ali (Radiallahu Anhu) ne Rasoolullah ﷺ say magar Muhadithseen yeh kahte hai kii Hasan Basri ka sama Hazrat Ali say sabit hi nahi hai toh itna bada dawa karna batil wa mardood hai.Dr. Tahir Sahab ne ab koshish kiye hai kii kise tarha sama sabit ho jaye aur Dr.Sahab ne kitab likhe hai jis mein yeh dokha dene ki koshish kiye hai kii Hasan Basri (Rahimahullah) ka Hazrat Ali (Radiallahu Anhu) Say sama sabit hai.Aaye hum Dr.Sahab ki kitab “Al-Qawl-ul-Qawi Fi Sama Al-Hasan An Ali” ka tahqiqi jayeza lete hai:

Dr.Tahirul Qadri apne kitab “Al-Qawl-ul-Qawi Fi Sama Al-Hasan An Ali”, Safa no.22-23 par likhte hai:

Aap (Hasan Basri) farmaya karte thy: “Main ne sathar (70) badri sahaba ki zeyarat kiye hai”.{Abu Nu’ayem Asbahani, Hayatul Awliya:6/196}

Jawab:

1.Agar Hasan Basri (Rahimahullah) ne 70 badri Sahaba ko dekha hai toh kya In Sahaba mein Hazrat Ali (Radiallahu Anhu) b thy iska koi soboot nahi hai.

2.Agar Hasan Basri (Rahimahullah) ne 70 badri Sahaba ko dekha hai toh kya Hazrat Ali (Radiallahu Anhu) say sama b kiya hai iska koi soboot nahi hai.

3.In Sahaba say wo Sahaba b muraad ho sakhte hai jo Badar naami alakay mein rahte thy.

4.Hasan Basri (Rahimahullah) ne khud kaha hai: Unhu (Ya’ani Hasan Basri) ne kise ek badri sahabi say hadith sune walay say mulaqat nahi kiye.

{Kitab-ul-Ma’arifat Wal Tareekh Lil Imam Yaqoob Bin Sufiyan Al-Farsi, Jild no.2, Safa no.35, Sanad Sahih}

5.Hasan Basri (Rahimahullah) k shagird Qatadah (Rahimahullah) ne kaha: Humein Hasan (Basri) ne nahi bataya kii kise badri sahabi say Un ki mulaqaat hue ho.

{Tabqaat Ibn Sa’ad, Jild no.7, Safa no.159, Sanad Sahih, Seeyar Alamul Nubla, Jild no.4, Safa no.567}

Imam Qatadah (Rahimullah) ne kaha:Allah ki kasam Sa’id Bin Malik (Sa’id Bin Abi Waqas) k ilawa kise badri sahabi say Hasan Basri aur Sa’iyed Bin Musayab jaisay logu ne b rewayat nahi kiye hai.

{Sahih Muslim, Mukdimah, Hadith no.64}

________________________________

Dr.Tahirul Qadri Safa no.38 aur 49 par likhte hai:

“Younus Bin Ubyad kahte hai: Main ne Hasan Basri say pocha: Abu Sa’ayad! Aap kahte hai: Rasollulah ﷺ ne farmaya, jabkii aap ne in ka zamana nahi paya? Unhu ne farmaya:Batejay! Yaqeenan tum ne muj say wo (raaz ki) baat poche hai jo tum say phelay kise aur ne nahi poche.Agar meray nazdeekh tumhare khosuzi haiseyat na hote toh main tumain yeh baat na batata.Main jis zamane mein hoon wo tumharay saamne hai (wo Hajaj Bin Yousuf ka aahad tha), har wo rewayat jis mein tum ne mujsay suna kii main ne kaha: Rasoolullah ﷺ ne farmaya, wo darasal Hazrat Ali Bin Abi Talib (Radiallahu Anhu) say marwi hadith hote hai laykin main aisay door mein hoon kii Hazrat Ali (Radiallahu Anhu) ka tazkira nahi kar sakhta”.

{Soyuti, Tadreebul Rawe Fi Shara Taqreeb An-Nawawi: 1/204}

Jawab:

Dr. Sahaba ki bayaan karda rewayat jhoote hai kyunkii:

1.Ateya Bin Maharab majhool hai.

2.Samama Bin Ubaydah Daif hai. Abu Hatim Razi ne munkarul hadith kaha aur Ali Bin Al-Madni ne isay sakhat daif aur jhoot bolne wala qarar diya.

{Jarah Wa Tadeel, 2/467, Rawe no.1899}

3.Muhammad Bin Musa b daif hai.Hafiz Ibn Hajar farmate hai: Layeen (Matlab da’if).

{Taqreeb At-Tahzeeb:6338 }

4.Muhammad Bin Hanyefa Al-Wasti k bare mein Imam Darqutni ne kaha:Qawi nahi hai.

{Sawalaat Al-Hakim:Jild no.1, Safa no.151, Rawe no.219, Leesanul Meezan, Jild no.5, Safa no.150, Rawe no.511}

Is daif wa mardood sanad say Tahirul Qadri ne istida’lal kar k apne “Daktaryat” ka sahih taruf karwaya hai ya Dr. Sahab ko haq say shikayat hai.

Ha’qa’eq Ko Jin Mein Chupaya Gaya Hai, Wo Parday Nazar Say Uthata Rahoon Ga

_______________________________

Dr. Tahirul Qadri Sahab Safa no.41 par likhte hai:Irshad-e-Nabvi ﷺ hai: “Main ilm ka sha’har hoon aur Ali uska darwaza hai”.

{Tabrani, Al-Ma’ajamul Kabeer, 11/65, Rakam:11061}

Jawab: Afsoos k saath kahna padta hai Dr.Sahaba ki yeh rewayat b jhoote hai:

1. Abdussalam Ibn Salih Abu Salt Al-Harwi kazzab hai:

1.Imam Uqayli (Rahimahullah) ne kaha: Rafidi khabees, aur kaha: kazzab.
2.Imam Ibn Adi (Rahimahullah) ne kaha hai: In par tohmat hai (jhoot ki) aur kaha:yeh Ahle Bayat k bare mein munkar hadith bayaan karta tha.
3.Imam Nasai (Rahimahullah) ne kaha: Qawi nahi hai.
4.Imam Darqutni (Rahimahullah) ne kaha:Rafidi khabees, aur In par hadith gadnay ki tohmat hai.
5.Abu Hatim Razi (Rahimahullah) ne kaha: Sacha nahi hai, Daif.
6.Abu Zurah Razi (Rahimahullah) ne b jarah kiye hai.
7. Zakariya Saji (Rahimahullah) ne kaha: Yeh munkar rewayat bayaan karta tha aur Un (Muhadithseen) k nadeekh daif hai.
8.Imam Hakim (Rahimahullah) ne kaha:Munkar rewayaat bayaan karta tha.
9.Imam Naqash (Rahimahullah) ne kaha:Munkar rewayaat bayaan karta tha.
10.Abu Nu’aam (Rahimahullah) ne kaha:Munkar rewayaat bayaan karta tha.
11.Muhammad Bin Tahir (Rahimahullah) ne kaha:Kazzab.

{Mezaan-ul-Atidaal (Jild no.2, Safa no.616, Rawe no.5051), Jarah Wa Tadeel, (Jild no.6, Safa no.48, Rawe no.257), Tahzeeb At-Tahzeeb (Jild no.6, Safa no.286, Rawe no.619}

12.Imam Asbahani ne Kitaab Ad-Du’afa mein zikir kiya hai.

{Kitaab Ad-Du’afa, Safa no.108, Rawe no.140 }

13.Imam Zahabi (Rahimahullah) ne inki hadith ko jhoote karar diya hai.

{Mustadrak Ala Sahihan Talkhees, Jild no.3, Safa no.137, Hadith no.4637/ Hadith no.4645}

14.Imam Zailaa’ee Hanafee (Rahimahullah) ne kaha :Matrook.

{ Nasb ur-Rayaa, Jild no.1, Safa no.345}

15.Imam Ibn Rajab Hanbali (Rahimahullah) ne kaha: Matrook.

{Fathul Bari, Jild no.5, Safa no.197}

16.Imam Ibn Hajar Asalani (Rahimahullah) ne kaha:Matrook.

{Al-Talkheesul Habeer, Jild no.1, Safa no.460}

17.Imam Haisami (Rahimahullah) ne kaha: Daif.

{Majmu’a Zawaid, Jild no.9, Safa no.148, Hadith no.14670}

18.Hafiz Al-Khalili (Rahimahullah) ne kaha: Qawi nahi hai.

{Irshad, Jild no.3, Safa no.873}

19.Sheikh Albani (Rahimahullah) ne inki hadith ko jhoote karar diya hai.

{Sunan Ibn Majah, Hadith no.65}

20.Sheikh Zubair Ali Zai (Rahimahullah) ne inki hadith ko jhoote karar diya hai aur kaha :Abu Salt Al-Harwi kazzab hai.

{Sunan Ibn Majah, Hadith no.65}

2.Aamash (Rahimahullah) mudalis hai aur ‘An’ say revayat kar rahe hai.{Tabqaat-ul-Mudaliseen, Safa no.33, Tabqa no.2, Rawe no.55}

Note:Ibn Hajar ne Aamash ko Al-Nukat (2/640) Tabqa no.3 mein zikr kiya hai.

Darag zail muhadithseen ne is hadith ko daif ya jhoote karar diya hai:
1.Imam Darqutni (Rahimahullah),
2.Imam Tirmizi (Rahimahullah),
3.Imam Bukhari (Rahimahullah)
4.Ibn Ma’een (Radiallahu Anhu) ne kaha: Jhoote hai yeh hadith.
5.Ibn Jozi (Radiallahu Anhu),
6.Imam Zahabi (Radiallahu Anhu),

{Mufradaat Alfaaz Al-Quran Lil Asbahani, 1/124}

7.Imam Qurtabi (Rahimahullah) ne kaha:Yeh hadith batil hai.

{Tafseer Qurtabi, Jild no.9, Safa no.336}

8.Imam Uqayli (Rahimahullah) ne is hadith ko Da’afa Al-Kabeer (Jild no.5, Safa no.456,Hadith no.1281-1282) mein zikr kiya hai.

9.Ibn Kudama Al-Makdasi ne is hadith par jarah nakal kiye hai.

{Al-Muntakhab, Safa no.208, Hadith no.121}

10.Ibn Taimeya (Rahimahullah) ne kaha:Yeh hadith daif hai laykin jhoote hai hadith ki marifat rakhne walu k nadeekh.

{ Ahadith Al-Qasas, Jild no.1, Safa no.78, Hadith no.15}

11.Imam Haisami (Rahimahullah) ne kaha:yeh hadith Daif hai.

{Majmu’a Zawaid, Jild no.9, Safa no.148, Hadith no.14670}

Dr.Sahab ne yeh jhoote rewayat pesh kar k jahlaat ka soboot diya hai.Kya isko hi Muhabbat-e-Rasool ﷺ kahte hai? Agar kise aur ne aise harkat kiye hote toh us par gustakh-e-Rasool ka fatwa lagayte Dr.Sahab.

________________________________

Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) K Bare Mein Jhoot Bolna:

Jhoot bolna kabeerah gunaha hai, Nabi (Sallallahu Alaihi Wasallam) ne jhootay qual ko kabeerah gunahoon mein bada gunaha karar diya hai.

{Sahih Bukhari (Hadith no.2654), Sahih Muslim (Hadith no.259)}

Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya:

إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

Muj par jhoot bolna kise dosray admi par jhoot bolne ki tarha nahi hai, jisne jaanboog kar Muj par jhoot bola toh wo apna thikana (jahnam ki) aag mein banalay.

{Sahih Bukhari (Hadith no.1291), Sahih Muslim (Hadith no.4)}

Nabi (Sallallahu Alaihi Wasallam) ka irshaad hai:إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النارJo shakhz Muj par jhoot bolta hai (toh) us k liye (jahnam ki) aag mein ek ghar banaya jata hai.

{Masnad Ahmad, Jild no.2, Safa no.22, Hadith no.4742, Sanad Sahih }

Nabi (Sallallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya:
من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين

Jis ne Muj say ek hadith bayaan kiye aur wo jaanta hai kii yeh rewayat jhooti hai toh yeh sakhaz jhootu mein say ek ya’ani kazab hai.

{Masnad Ali Bin Ja’ad, Jild no.1, Safa no.41, Hadith no.140, Sanad Sahih }

Abu Bakr (Raziallahu Anhu) ne farmaya:

يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان

Aae logo! Jhoot say bacho kyunkii jhoot emaan k manafi hai.

{Masnad Ahmad, Jild no.1, Safa no.5, Hadith no.16, Sanad Sahih}

Sa’id Bin Abi Waqas (Raziallahu Anhu) ne farmaya:

كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب

Momin mein har (buri) khaslat ho sakhte hai siwaye khayanat aur jhoot k.

{Zam Al-Ka’zab (Ibn Abi Al-Dinaya), Jild no.1, Safa no.24, Hadith no.25, Sanad Sahih}

Imam Ibn Jozi (Rahimahullah) ne farmaya:

قد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله و على رسوله كفر ينقل عن الملة و لا ريب أن الكذب على الله و على رسوله في تحليل حرام و تحريم حلال كفر محض

Ulma k ek gharwah ka yeh mazhab hai kii Allah aur Us k Rasool par jhoot bolna kufr hai jo milat (Islamiya) say kharij kar deta hai aur is mein koi shaq nahi ki haraam ko halhaal ya halhaal ko haraam karne k liye Allah aur Us k Rasool par jhoot bolna kufr-e-mahaz hai.

{Kitab-ul-Kabair (Zahabi), Safa no.70}
________________________________

Dr.Tahirul Qadri Safa no.47 par likhte hai:

Imam Ibn Al-Madni (Rahimahullah) ne kaha: “Hazrat Hasan Basri ki wo mursal rewayaat jinhay Un say siqa raweyu ne rewayat kiya hai, siwai un mu’aduday chanad rewayaat k jin mein inqita hai”.

Imam Abu Zurah (Rahimahullah) kahte hai: “Har wo rewayat jis mein Hasan ne Qala Rasoolullah ﷺ (Rasoolullah ﷺ ne farmaya) kaha hai Mujay un ki asal ka soboot milgaya hai siwai char (4) rewayat k”.

Imam Yahiya Bin Za’ayed Al-Qattan (Rahimahullah) farmate hai: “Jis rewayat mein b Hasan ne “Qala Rasoolullah ﷺ” kaha hai, humain Us ki asal milgaye hai siwai ek (1) ya do (2) hadithu k ”.

Jawab:

1.Zoruri nahi in rewayat mein Hazrat Ali Rdh ki ahadith b ho.

2.In muhadithseen ko in sab rewayat k shawahid milgaye ho ya yeh pata chalo ho Hasan Basri (Rahimahullah) ne kis say hadith sune hai.

3.Imam Ali Bin Madni (Rahimahullah) (Mutwafi 234 Hijri) ne khud farmaya hai: Hasan ne Ali ko nahi dekha ila yeh kii Unhu ne bachpan mein Unhay dekha ho.

{Al-Maraseel La Ibn Abi Hatim, Safa no.32, Sanad Sahih}

4.Imam Abu Zurah Razi (Rahimahullah) (Mutwafi 264 Hijri) ne b khud farmaya: Hasan (Basri) ne Usmaan aur Ali ko dekha aur Un say koi hadith nahi sune.{Al-Maraseel La Ibn Abi Hatim, Safa no.31, Sanad Sahih}

_______________________________

Dr. Sahab ne safa no.50-93 tak kuch ahadith pesh kiye hai:

Hadith no.1 say Hadith no.17 tak jawab:

1.Imam Hasan Basri (Rahimahullah) mudalis hai aur an say rewayat karte hai.

{Tabqaat-ul-Mudaliseen, Safa no.35, Tabqa no.2, Rawe no.40}

Hafiz Ibn Hajar ne kaha: Hasan Basri bohut irsaal karte thy.

2.Imam Qatada (Rahimahullah) b mudalis hai aur an say rewayat karte hai.

{Tabqaat-ul-Mudaliseen, Safa no.58, Tabqa no.3, Rawe no.92}

In sab ahadith mein kahi Hasan Basri mudalis hai aur kahi Qatada mudalis hai lihaza yeh sab isanaad daif hai.In sab rewayat ki sanad toh daif magar matn shawahid ki bina par sahih ho sakhte hai jaisay Hadith no.1 sahih hai kyunkii Sunan Abu Dawud Hadith no.4398 par iska sahih shawahid mojood hai.

Hum challenge karte hai Dr.Tahirul Sahaba say agar sama kiya hai toh kya Hasan Basri ne kahi kaha hai Hadasana ya Hadasani? Agar sama sabit hai toh An say rewayat kyun kar rahay hai?

Hadith no.18:Imam Abu Ya’ala (Muwafi 307 Hijri) ne rewayat kiya kii Hafiz Ibn Hajar ne kaha hai kii Masnad Abu Ya’ala mein hai, Abu Ya’ala ne kaha:………………….Hasan Basri (Rahimahullah) farmate hai: Main ne Hazrat Ali (Radiallahu Anhu) ko farmate hue suuna kii Hazoor Nabi Kareem ﷺ ne farmaya: Mere ummat ki misaal barish ki se hai

Jawab: Har kitab ka hawala diya hai magar kya baat hai Dr.Tahirul Qadri Sahab ne is hadith ka hawala nahi diye?

Gafil Na Samuj Humein Tere Har Ek Nazar Par Mere Nazar Hai.

1.Masnad Abu Ya’la mein yeh rewayat mojood nahi hai.

2.Ibn Hajar (Rahimahullah) ki kise kitab mein yeh ibarat nahi mile.

Lihaza Dr.Sahab ka is rewayat say istidlal mardood hai

Hadith no.31:Unhu (Hasan Basri) ne kaha: Main ne Hazrat Ali Bin Abi Talib (Radiallahu Anhu) say musafaha kiya……..

Jawab: Yeh sari rewayat majhool raweyon ki waja say mardood hai:1.Isa Al-Qasar, 2.Ali Bin Razni, 3.Ahmad Bin Muhammad koon thy? Allah hi jaanta hai.

Hadith no.32:Imam Lalkayi (Mutwafi 418 Hijri) ne kitabus Sunnah mein Hazrat Hasan Basri Alayhi Rahma ka qual rewayat kiya hai…………Unhu (Hasan Basri) ne kaha: Main Hazrat Ali (Radiallahu Anhu) ki khidmat mein hazir tha kii Unhu ne shoor wa gul ki aawaz sune kar pucha:Kya hua hai? Logu ne bataya: Hazrat Usmaan (Radiallahu Anhu) ko shaheed kar diyagaya, Unhu ne kaha: Ae Allah! Gawah rahna Main is aamal say razi na tha aur na hi is mein shamil tha, do (2) ya teen (3) bar dahraya.

Jawab:Yeh rewayat b daif hai kyunkii:

1.Said Bin Abi Urwaba mudalis hai.

{Tabqaatul Mudaliseen, Safa no.39, 2/50 }

2.Tamim Bin Muhammad majhool hai.

3.Muhammad Bin Ahmad Bin Humdaan majhool hai.

4.Ahmad Bin Muhammad Al-Faqya majhool hai.

5.Al-Sunnah Lil Imam Lalqayi mein yeh rewayat nahi mile.

Hadith no.33:Imam Bukhari (Mutwafi 256 Hijri) ne apne tareekh mein bayaan kiya hai……………Unhu (Hasan Basri) ne Hazrat Ali Wa Zubair (Radiallahu Anhuma) ko bahum laptay hue dekha aur Hazrat Usmaan Wa Ali (Radiallahu Anhuma) ko bahuma mu’anika karte hue dekha.

Jawab:Yeh rewayat b daif hai kyunkii:

Ali Bin Zaid Bin Jadaan daif hai:

1.Imam Yahiya Ibn Ma’een (Rahimahullah) ne kaha: Daif, Qawi nahi hai, har cheez mein daif hai.
2.Imam Ahmad Bin Hanbal (Rahimahullah) ne kaha: Qawi nahi hai, Koi cheez nahi hai, daif-ul-hadith.
3.Imam Ibn Said (Rahimahullah) ne kaha: Daif aur isay hujjut nahi liye jayege.
4.Imam I’jli (Rahimahullah) ne kaha: Qawi nahi hai.
5.Imam Juzjaane (Rahimahullah) ne kaha: Daif.
6.Imam Abu Zurah Razi (Rahimahullah) ne kaha: Qawi nahi hai.
7.Imam Abu Hatim Razi (Rahimahullah) ne kaha: Qawi nahi hai, iski hadith toh likhe jayege magar hujjut nahi liye jayege.
8.Imam Nasai (Rahimahullah) ne kaha: Daif.
9.Imam Ibn Khuzama (Rahimahullah) ne kaha: Iska hafiza kharaab tha aur Isay hujjut nahi liye jayege.
10.Ibn Adi (Rahimahullah) ne kaha: Daif.
11.Imam Hakim (Rahimahullah) ne kaha: Qawi nahi hai.
12.Imam Darqutni (Rahimahullah) ne kaha: Daif.

{Tahzeeb At-Tahzeeb, Jild no.7, Safa no.283-284, Rawe no.545}

13.Imam Ibn Hajar (Rahimahullah) ne kaha: Daif.

{Taqreeb At-Tahzeeb, Jild no.1, Safa no.694}

14.Imam Haisami (Rahimahullah) ne kaha: Daif.

{Majmu’a Az-Zawaid, Jild no.1, Safa no.279, Hadith no.345}

15.Imam Ukayli (Rahimahullah) ne Kitab-ul-Siqaat mein zikr kiya hai.

{Jild no.3, Safa no.229, Rawe no.1231}

Imam Tirmizi (Rahimahullah) ka qual nakal karne ki koi zorurat nahi hai kyunkii un k nadeek b sama sabit nahi hai. {Jamia Tirmizi, Hadith no.1423}

Abu Zurah Razi (Rahimahullah) ka qual nakal karne koi zoroorat nahi kyunkii wo khud farmate hai: Hasan (Basri) ne Usmaan aur Ali ko dekha aur Un say koi hadith nahi sune.{Al-Maraseel La Ibn Abi Hatim, Safa no.31, Sanad Sahih}

________________________________

Jamhoor muhadithseen ne kaha hai Sama sabit nahi hai

1.Hasan Basri (Rahimahullah) ne kaha:

أنه (ما) لقي أحدًا من البدريين شافهه بالحديث

Unhu (Ya’ani Hasan Basri) ne kise ek badri sahabi say hadith sune walay say mulaqat nahi kiye.

{Kitab-ul-Ma’arifat Wal Tareekh Lil Imam Yaqoob Bin Sufiyan Al-Farsi, Jild no.2, Safa no.35, Sanad Sahih}

2.Hasan Basri (Rahimahullah) k shagird Qatadah (Rahimahullah) ne kaha: Humein Hasan (Basri) ne nahi bataya kii kise badri sahabi say Un ki mulaqaat hue ho.

{Tabqaat Ibn Sa’ad, Jild no.7, Safa no.159, Sanad Sahih, Seeyar Alamul Nubla, Jild no.4, Safa no.567}

Imam Qatadah (Rahimullah) ne kaha:Allah ki kasam Sa’id Bin Malik (Sa’id Bin Abi Waqas) k ilawa kise badri sahabi say Hasan Basri aur Sa’iyed Bin Musayab jaisay logu ne b rewayat nahi kiye hai.

{Sahih Muslim, Mukdimah, Hadith no.64}

3.Asma’a Ar-Rijaal k mashoor Imam Ali Bin Madni (Rahimahullah) (Mutwafi 234 Hijri) ne farmaya: Hasan ne Ali ko nahi dekha ila yeh kii Unhu ne bachpan mein Unhay dekha ho.

{Al-Maraseel La Ibn Abi Hatim, Safa no.32, Sanad Sahih}

4.Abu Zurah Razi (Rahimahullah) (Mutwafi 264 Hijri) ne farmaya: Hasan (Basri) ne Usmaan aur Ali ko dekha aur Un say koi hadith nahi sune.

{Al-Maraseel La Ibn Abi Hatim, Safa no.31, Sanad Sahih}

5.Imam Abu Isa Tirmizi (Rahimahullah) ne farmaya: Aur humein Hasan (Basri) ka Ail Bin Abi Talib say sama maloom nahi hai.

{Jamia Tirmizi, Hadith no.1423}

6.Hafiz Abu Al-Hajaj Al-Mizee (Rahimahullah) ne farmaya: Hasan (Basri) ne Ali Bin Abi Talib, Talha Bin Ubadullah aur Aisha ko dekha aur Un mein say kise ek say b Un ka sama sahih sabit nahi hai.

{Tahzeeb-ul-Kamal, Jild no.2, Safa no.114}

7.Imam Zahabi (Rahimahullah) ne kaha: Hasan Basri ne Ali aur Ume Salma donu say nahi suna.

{Seer Alamul Nubla, 4/566}

8.Imam Ibn Hajar Askalani (Rahimahullah) ne kaha: Hasan Basri ne Ali say nahi suna.

{Athaaf Al-Maharah, 11/341, Kabal Hadith no.14155}

9.Imam Abu Hatim Razi (Rahimahullah) ne Hasan Basri ki rewayat ko mursal karar diya hai.

{Ilal Al-Hadith, 1/520, Hadith no.657}

10.Imam Bahaqi (Rahimahullah) ne Hasan An Ali wali rewayat ko munqata kaha.

{Marifat Sunan Wal Asaar, 6/266, Hadith no.4980}

Aur farmaya: Unhu (Muhadithseen) ne kaha: Hasan ki Ali say rewayat sabit nahi hai, Hadith k ulma ne isay mursal (Munqata) samujte hai.

{Marifatul Sunan Wal Asar, 3/87}

11.Ibn Tarkamani Hanfi ne kaha: Aur Hasan ne Ali say suna b hai.

{Al-Johar An-naki, 4/286}

12.Ibn Iraq Al-Kinani ne kaha: wo Hasan ki Ali say hadith mein say hai aur Unhu ne Ali say mulaqat nahi kiye.

{Tanzeya Al-Shareyatal Marfu’ata An Al-Ahadith-ul-Moduat, 2/267, Hadith no.133}

13.Ibn Abdul Hadi ne kaha: Hasan ne Ali say nahi suna.

{Tabqiha Tahqiq Ahadith At-Taleeq, 3/212, Hadith no.1871}

Tahqiq/Takhreej By Yasiir Mahi.
Website: https://yasiirmahi.wordpress.com/
Email ID: yasiir367@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/yasiir09

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s