Rafa-ul-Yadain Ka Inkaar Karne Walon K Be-Buniyad Dalaa’el Aur Unka Khulasa (Part 2)

10628370_348286332014237_2851944745614230853_n

2) Dusre qism ke log:

Jo kehte hain ke hamare imaam nahi karte the isiliye hum bhi nahi karte aur yu ye log chaar imaamo me se kisi ek imaam ke muqallid (follower) hone ka nizam (rule) batatey hain.

Jawab: is baat ka jawab dene se pehle main ek sawal karna chahunga unlogo se jo in chaar imaamo me se kisi ek imaam ko maan ne ka dastoor batatey hain.

Sawal : Kya chaar imaamo me se kisi ek ki pairwi karna sahi hai ?
Ya mere aur apke imaam, imaam ul ambiya Muhammad Sallallahu Alai Wasallam ki itaa’at karna sahi hai ?
Main nahi samajhta hoo ke koi bhi saheb e aqal saqs yahan in chaar imaamo me se kisi ek ka bhi naam lega, khair main apne jawab dene par aata hoon.

Nabi kareem Sallallahu Alai Wasallam ke zamane me quran ki tarah ahadees bhi likhi jaati thi. iska bada ehtamaam tha. jab nabi kareem Sallallahu Alai Wasallam ki wafaat 11 hijri me amal me aayi to apke baad khulfa e rashideen ka daur taqreeban 30 saal ka raha jiski tafseel kuch is tarha hai.

KHULFA E RAASHIDEEN !! DAUR E KHILAFAT !! DAUR E KHILAAFAT
——————————— ————————– ————————-
——————————— ————————– ————————-

1) ABU BAKAR (R.A) 11 HIJRI SE 13 HIJRI 2 YRS 3 MNTHS 9 DYS
2) UMER (R.A) 13 HIJRI SE 23 HIJRI 10YRS 5MNTS 4DAYS
3) OSMAN GHANI (R.A) 23 HIJRI SE 35 HIJRI 12YRS
4) ALI (R.A) 35 HIJRI SE 40 HIJRI 4 YRS 9 MONTHS

TOTAL DAUR E KHILAAFAT 29YRS 5MONTHS 13DAYS..

[ MISHQAAT VOLUME # 4 PAGE # 59 ]

Khulfa e Raashideen ke baad baqaya sahaba kiram (r.a) ka daur 40 hijri se 100 hijri ke darmiyan ka raha yani taqreeban 60 saal, is pehli sadi ke ruqsat hone ke saat saat tamaam sahaba karam (r.a) bhi duniya se ruqsat farma chuke they, Ab zara ghaur kare ye tamaam sahaba karam (r.a) jo guzre hain kis imaam ki pairwi karte the honge ? Aqir ye sab kis imaam ke muqallid (follower) the ?

Dosto wo sahaba karam sirf rasool allah Sallallahu alai wasallam ki hi pairwi karte they, aur jin chaar imaamo ki aaj hum tum baat karte hai, aur jinke muqallid hone ka nizam hame apne baap dada se wirasat me mila hai, zara unki paidaish, muqaam e watan aur unke aqwaal bhi dekhte chale takey maajra samajh me aa jaye ke ye imaamo ke bhi koi imaam they jo koi aur nahi Allah ke habeeb Muhammad sallallahu alai wasallam hai.

NAME BIRTH DEATH AGE PLACE BOOK
———- ———- ———— ——– ————– ———
1)Imaam 80 Hijri 150 Hijri 70yrs Koofa –
Abu Haneefa

2) Imaam Malik 93 Hijri 179 Hijri 86yrs Madina Moota

3) Imaam Shafa’e 150 Hijri 204 Hijri 54yrs Misar Masnadshafa’e

4) Imaam Ahmed 164 Hijri 241 Hijri 77yrs Damishq Masnadahmed

Ye chaar imaam aise daur me paida hue the jab hadeeson ko jama karne ka kaam kiya jaa raha tha, imaam abu haneefa (r.a) ki paidaish isi daur ki shuruwaat me koofa (baghdaad) me amal me aayi, apke paas ahadees ka ilm bahut kam pahuncha aur yahi wajeh thi ke apne apni zindagi me ek bhi hadees ki kitaab nahi likhi, sirf apke shagirdo ne apke kahe hue khwaal (baaton) ko naqal kiya hai aur jab kabi apse koi aisa masla poocha jata tha jiska ilm aptak nahi pahuncha hota to aap us masle ka faisla apni khudki samajh boojh ke zariye suna diya karte thay lekin iske fauran baad ye bhi kehdete thay ke agar tume sahi hadees miljaye to mere faisle fatwe) ko chohd do aur saheeh hadees ko tham lo, aur yahi baat chaaro imaamo ne kahi hai.

ALLAH REHMATEIN NAZIL KARE TAMAAM IMAAMO PAR KE JINHONE KITNI HAQ BATEIN KAHI..

FARMAYA IMAM ABU HANIFA RAH. NE :

1) Mere khawl par fatwa dena haram hai jab tak meri baat ki daleel maloom na ho kyuke hum insaan hai ek fatwa aaj dete hain aur kal esay chohd dete hain aur ek dusri riwayat me hai ke aap apne shagird se keh rahe hain “aye yaqub (imaam abu yusuf) allah tum par raham kare, jo kuch mujhse sunte ho sab mat likh liya karo, kyuke main aaj ek fatwa deta hoon aur kal ek fatwa deta hoon aur parsu esay chohd deta hoon”.

[ Ref; Mizaanul sha’raani 1/62, Al fulaani eeqaaz page 50 An naafa’ul kabeer page 32 ]

2) Jab dekho ke mere khawl quran ke qilaaf hai to esay chohd do, logone pucha jab aap ka khawl hadees ke qilaaf ho? Farmaya is waqt bhi chohd do, phir pucha jab sahaba (r.a) ke qilaaf ho to? Kaha tab bhi chohd do.
[ Ref; Uqhdul jayyad page 53, Mizaanul sha’raani 1/26 ]

FARMAYE IMAM MALIK RAH. NE.. :

1) Main insaan hi hoon, mujhse qata aur sawaab dono ka imkaan hai, isliye tum meri raye aur fatwe me ghaur wa fikr se kaam lo, jo quran wa hadees ke mutaabiq ho esay qubool karlo, aur jo quran wa hadees ke mutaabiq na ho esay tarak kardo.
[ Ref; Ibn abdul barr ne is khawl ko al jaama 2/32 me riwayat kiya hai aur inse ibn hazam ne usoolul ehkaam 6/149, me riwayat kiya hai aur fulaani ne eeqaaz page no 72 me naqal
kiya hai. ]

2) Nabi kareem Sallallahu Alai Wasallam ke ilawa koi aisa nahi jiski baat lee aur chohdi na jaa sakti ho, sirf nabi kareem (s.a.w.s) hi aise hai jinki har baat ka qabool karna farz hai.
[ Ref; Ibn abdul haadi ne irshaadus saalak 1/227 me is khawl ko imaam malik se sahi qaraar diya hai, lekin ibn abdul barr ne al jaame 2/91 me aur ibn hazam ne usoolul ehkaam 6/145, 179 me esay hokum bin ate bah aur mujahid ke khawl ki haisiyat se bayaan kiya hai, taqi uddin sabki ne fatawa 1/148 me ibn abbas ka khawl qaraar diya hai, chunanche imaam abu da’ood ne masaa’el imaam ahmed page 276 me kaha hai ke main ne imaam ahmed ko ye farmate suna ke nabi kareem Sallallahu Alai Wasallam ke ilawa koi aisa nahi jiski raaye qabool aur tarak na ki jasakti ho ]

FARMAYA IMAM SHAFAI RAH NE.. :

1) Koi shaqs aisa nahi jo baaz hadeese bhool na gaya ho, ya baaz hadeese is par muqfi aur poshida na rahi ho, is liye agar maine koi baat kahi ho ya koi usooli qaida bayaan kiya ho lekin is bare me rasool Allah Sallallahu Alai Wasallam se meri baat ke qilaaf mankhawl ho, to baat wahi maani jayegi jo rasool Allah ne kahi, aur wahi mera
khawl hai.
[ Ref; Is khawl ko hakim ne imaam shafa’ee se basanad mutsal riwayat kiya hai jaisa ke ibn asaakir ki taariq damishq 15/1/3 me hai neaz mulaheza ho e’laamul mooqi’een 2/363,364 aur eeqaaz page 100 ]

2) Tamaam musalmano ka is baat par ittefaaq (maanna) hai ke jise rasool Allah Sallallahu Alai Wasallam ki koi baat miljaye to is ke liye jaiz nahi ke hadees ko chohd kar kisi aur ke khawl par amal kare.
[ Ref; ibn al qayyum 2/361, shaik al fulaani page 68 ]

FARMAYA IMAM IBNE HANBAL RAH NE.. :

Imaam ahmed bin hambal (r.a) mazkoora aa’imma (4imaams) karam me hadees ke sabse bade aalim aur sabse ziyada hadeeso par amal karne wale thay, iski wajeh ye thi ke aap ki paidaish in chaar imaamo me sabse aaqir me hui thi, aur apke daur me ahadees tedaat me bahut ziyada jama ho chuke thay aur yahi wajeh thi jo aapke hisse me ahadees ka ilm bamuqabil dusre imaamo ke sabse ziyada raha, aapne un tamaam hadeeso ko apni kitaab masnad ahmed me jama kar rakha hai, aap hadees se hatkar qayaas (zaati raye aur manghadat faisle) par mushtamil (based on) kitabon ke likhne aur logo me aam karne ko na pasand karte thay. Isi liye inhone kaha hai…

1) Meri taqleed na karo aur na malik, shafa’ee, aouzaa’ee ki aur na hi
sauri ki balki tum waha se masa’il ka hal nikalo jaha se inhone
nikala hai.
[ Ref; Fulaani eeqaazul himam page 113, ibn al qayyum ee’laamul
muqi’een 2/302. ]

2) Itteba ye hai ke nabi Sallallahu Alai Wasallam aur sahaba se jo sabit ho aadmi iski itteba kare, phir iske baad esay taaba’een ke akhwaal ki itteba karne na karne ka iqtiyaar hasil hai.
[ Ref; Masaa’il imaam ahmed ba rawayat abu da’ood page 276 & 277 ]

[ END…]

TEESRE KISM KE LOG……..

Tahqiq: Nadeem Sheikh

[…TO BE CONTINUE IN NEXT RELATED POST..]

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s