SALAF – US – SAALIHEEN AUR TAQLEED. 100 DALA’IL. – HAFIZ ZUBAIR ALI ZAI RAHIMAHULLAH – PART 1.

SALAF – US – SAALIHEEN  AUR  TAQLEED.
100 DALA’IL. –
HAFIZ ZUBAIR ALI ZAI RAHIMAHULLAH.

PART # 1.

Allaah Subhanahu Wa ta’ala Farmata hai :

“ Kaho ke Jo ILM rakte hai aur Jo ILM nahi rakte hai kya dono barabar hosakte hai ? “

[Al-Zumar: 9]

Upar ki is ayat se hame pata chalta hai ke is zameen par 2 kism ke log hai.

1.Ulema [ Darajaat ke hisaabse Kai kism ke Ulema hai, aur isme Talib e ILM ka ILM bhi shamil hai ].

2.Awaam – Aam log ! [ Isme bhi Kai kism hai, ILM aur La-Ilm wale maujood hai ]

Awaam ke baareme kahagaya hai ke “ Agar tum nahi jaante tho AHLE ZIKR [ILM] walonko poochlo [ Surah Nahal: 43 ]

Ulama ko poochna koi Taqleed nahi hai.

[ Dekiye : Ibn al-Haajib al-Nahwi ki Muntaha al-Wusool  [ Safa # 218-219 ]
aur kitaab Deen main taqleed ka mas’ala (Saf # 16).

Agar Ulamaonko poochna Taqleed hai tho fir Deobandi Awaam aur Barelwi aajke daur ke Muqallideen kahlaaye jayenge, tho fir wo apne apko  Hanafi, Maatureedi, Naqshabandi wagairah nahi kahna chahaiye. Har koi kuch aur kahlaayega, Jaise, Sarfarazi, Deobandi, Ameeni, Taqwi aur koi Ghumni !

Chunache koi bhi Mutlaq karar nahi hoga, tho Ulama ko poochne ko Taqleed kahna Galat aur Batil hai.

Ulamaonko Taqleed karna jayaz nahi hai, balke yeh unka behad zaroori hai ke wo Kitaab o Sunnat aur Ijmaonpar chale aur wo kisi masleh par Adillah Thalathah nahi pahchan paaye

tho Ijtihaad [ maslan : Jispar Raazi hue hai unse aur Salaf as-Saaliheen ke Mukhtalifah Athaar aur Qiyaas e Saheeh se dalail lelene ] ki ijaazat hai.

 

Haafidh Ibn al-Qayyim (rahimhullah) Farmate hai ke :

“..Muqallid, Ulaama me Shumaar nahi kiya jaayega, jaisa yeh Ulama Ittifaaq [Ijmah] se [ Saabit ] hai, chunache, wo in Dalail [ Quran aur Sunnat se Saabit hue ] me shumaar nahi kiya jaayega”

[I’laam al-Mawqa’een Jild # 2, Safa # 200]

Hame pata chalta hai ke Ulama kabhi Muqallid nahi hosakte.

Haafidh Ibn Abdul Barr al-Andalusi (rahimahullah) ne Farmaya :

“Aur wo [Ulama] farmate hai ke : “ Aur ek Muqallid ke paas kuch ILM nahi hotha [ Jahil], aur Un [Jahil] me aur Ulemame koi farq nahi hai.

 [Jaami Bayaan ul-Ilm, Jild # 2, Safa # 231, Baab : Fasaad ut-Taqleed]

Yeh Ijmah’ se saabit hotha hai k eek Muqallid Aalim nahi hosakta hai. Haqiqat me Ahnaaf ke Haashiah kitaab al-Hidayah me likha hai ke..

“ ….Uska maana hai ke Muqallid Jaahil hai kyunki wo log Mujtahid ke khilaaf zikr kiye hai “
[Hidayah: Safa # 132, Hashiah 6, Kitaab Adab al-Qaadhi]

Is taaruf ke baad, is Tahqeeqi Atricle me, ham 100 Muhadditheen ke dalail pesh karrahe hai jo Saabit hotha hai ke wo Taqleed nahi karte the :

1) Sayyidunah Abdullah bin Mas’ood (radiallah anhu) Farmaya ke :

“Tumhare DEEN me Logonki Taqleed na karo “

[Al-Sunan al-Kubra Al Bayhaqi: 2/10, Wa Sanad Saheeh]

Sayyidunah Abdullah bin Mas’ood yeh bhi Farmate hai ke :

“ Yaa tho Ek AALIM bano ya ek Muta’allim [ Taalib e ILM], Magar in dono ke beech Ek Muqallid (Imma’atan) na bano ”

[Jaami Bayaan al-Ilm: 1/71,72 H. 108, Wa Sanad Hasan]

Imma’atan ka maana Muqallid bhi hai.

[Dekiye : Taaj ul-Uroos, Jild # 11, Safa # 4, Mu’jam ul-Wasiyat (Safa # 26), aur Al-Qamoos ul-Waheed (Safa #134)

Abdullah bin Mas’ood (radiallah anhu) mutabik log 3 kism ke hai.

  1. Aalim
  2. Taalib e Ilm
  3. Muqallid

Unhone Muqallid bannese Mana farmaya, aur logonko Hukm diya ke AALIM bano ya Taalib e Ilm.

2) Sayyidunah Mu’aadh bin Jabal (radiallah anhu) ne Farmaya :

“ Agarche koi ek Aalim Hidaayat par hai, tho tum apne DEEN me uski Taqleed na karo “

[Jaami Bayaan al-Ilm: 2/222 H. 955, Wa sanad Hasan]

Tambi : Saaf taur par Taqleed karna, kisi Ek Sahabi se saabit hi nahi hai.
Iske barkhilaaf, Haafidh Ibn Hazam al-Andalusi farmate hai ke :

“Awwal se aakir tak tamaam Sahaba Radiallahu Ajma’een aur Awwal se Aakir tak tamaam Tabaa’een ka Ijmah se saabit hai ke unmese ya unke pichle [ Nabi Sallallahu Alai Wasallam ke alawa ] Kisi Insaan ki Tamaam Aqwale’n khubul karna Manaa aur Najaayaz hai ”

[Al-Nabazat ul-Kaafiyah – Ibn Hazam Safa # 71, Ar-Radd ala man Akhlad ilal ard lil Suyooti Safa # 131-132, Deen Main Taqleed ka mas’ala Safa # 34-35]

3) Imaam Maalik bin Anas al-Madani (rahimahullah) farmate hai ke :

Imaam Daarul Hijrah, ek Bade Mujtahid the.

Tahaawi Hanafi ne Aimmah Arba’ah [ 4 Imaam – Imaam Abu Hanifah, Imaam Maalik, Imaam Shaafi’ee, aur Imaam Ahmed ke baareme farmate hai ke :

“ Wo log Ghair Muqallideen hai “

[Haashiah al-Tahawi Ala ad-Durr ul-Mukhtaar Jild # 1, Safa # 51]

Ek Hanafi Muhammad Hussain likte hai ke : “Aimmah Arba’ah saare Ghayr Muqallid the ”

[Mu’ayyin ul-Fiqh, Safa # 88]

Master Ameen Okarvi Farmate hai : “Ijtihaad ek Mujtahid  par Waajib hai, aur Mujtahid ko Taqleed karna uspar Haraam hai. ”

[Tajalliyaat Safdar: Jild # 3, Safa # 430]

Scan :

Picture1

 

Sarfaraz Khan Safdar Gakhrawi Deobandi ne Faramaya :

“ Aur Taqleed sirf ek Jaahil ke liye hai, wo jo Dalaail aur Ahkaam me ILM nahi rakta, ya usme itni salahiyat nahi hothi ke tardeed ke Dalail ko parkhe “

[Al-Kalaam ul-Mufeed fi Ithbaat ut-Taqleed: Safa # 234]

Scan :

Picture2

 

Continue – In Part 2..

———–

Roman Urdu Translated by : Nadeem Shaikh 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s